Materialinventering

Vid rivningsarbeten är det fastighetsägarens ansvar att inventera byggmaterial, farligt avfall och sakvaror, det ska uppges mängd och hur det ska tas om hand.

En materialinventering bör alltid göras före åtgärder som omfattar bygg- eller rivningsåtgärder. Det är en förutsättning för att kunna förebygga avfall och att ta hand om bygg- och rivningsavfall på ett säkert sätt.

Vid en materialinventering identifieras byggprodukter som kan återanvändas samt vilka typer av avfall som kan uppstå vid rivningen inklusive farliga ämnen i material och komponenter. Resultatet från inventeringen är ett viktigt underlag vid framtagande av kontrollplanen enligt PBL (Plan- och bygglagen (2010:900)) och för att uppfylla kraven i kontrollplanen måste man

  • identifiera vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand,

  • vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, särskilt hur man avser att möjliggöra
    - materialåtervinning av hög kvalitet och- avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen. (t.ex. Asbest, PCB, PAH, )